Gå til toppen

Bærekraft og samfunnsansvar

Hareid Group bidrar til å forme en bærekraftig fremtid for våre kunder, for konsernet og for våre omgivelser, gjennom å utvikle og levere intelligent elektroteknologi. Vi hjelper kundene våre å ta bærekraftige valg på veien mot å nå sine mål, og vi tar vare på menneskene, miljøet og samfunnet der vi er.
FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er en universell plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hareid Group støtter arbeidet med å nå bærekraftsmålene, og lar oss inspirere av målene i vårt arbeid med samfunnsansvar, og i arbeidet med å utvikle våre produkt og tjenester.

Bærekraftsprofil

I vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, har vi satt hovedfokus på noen utvalgte mål. Disse målene skal integreres i forretningsdriften vår og gi føringer for prioriteringer og valg for konsernet.

Ren energi til alle

Som totalleverandør innen elektro, utvikler Hareid Group teknologi og løsninger som gir flere adgang til ren, fornybar energi.

Våre løsninger gjør det enklere for omgivelsene våre å ta i bruk fornybar energi på en effektiv måte. Fra landstrømløsninger og automasjonssystemer til elbilladere, energieffektive hvitevarer og avanserte smarthusløsninger; vi skal fortsette å utvikle intelligent teknologi som gir våre kunder muligheten til å leve mer bærekraftig.

 

I tillegg til å utvikle og levere teknologi til våre kunder, jobber vi også for å redusere vårt eget karbonavtrykk og selv ta i bruk fornybar, ren energi på nye og smartere måter. I dag har vi blant annet et energieffektivt administrasjonsbygg på Hareid med 1600 m2 solcellepanel på taket, og vi er i gang med elektrifisering av bilparken.

Våre maritime selskaper er ISO 14001:2015-sertifisert, og våre norske selskaper i bygg- og industrisegmentet er sertifiserte miljøfyrtårn.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Flere av våre virksomheter opererer i global konkurranse, sysselsetter mennesker på tvers av landegrenser og handler varer fra alle verdenshjørner. Vi er en del av en global industri, som har et særlig ansvar knyttet til delmålene under bærekraftsmål 8, særlig med tanke på innovasjon, bærekraftig forbruk og produksjon og lik lønn for likt arbeid.

Sunn økonomi er en forutsetning for konsernets eksistens, og avgjørende for vårt bidrag til verdiskaping i de regionene vi er til stede. Vi har som mål å sikre bærekraftig, lønnsom vekst som sikrer trygge arbeidsplasser og økonomisk vekst i våre lokalsamfunn.

Hareid Group har lang tradisjon som lærebedrift og har et godt og nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner innenfor våre fagfelt. Vi tar hvert år inn lærlinger innenfor elektrofaget – en ordning vi skal prioritere også i fremtiden.

Hareid Group skal være en trygg og etterrettelig arbeidsgiver. Vi fremmer organisasjonsfrihet og har et godt samarbeid med fagforeningene. Vi stiller strenge krav til alle aktører som skal levere varer og tjenester til Hareid Group.

Innovasjon og infrastruktur

Som leverandør av elektro- og elektronikkteknologi, skal Hareid Group være en pådriver for effektive løsninger som øker kapasiteten og effektiviteten til våre kunder på en bærekraftig måte.

Energieffektive bygg og flytting av gods fra vei til sjø, er viktige bidrag til reduserte klimagassutslipp. Effektiv energiovervåkning, smarte automasjonsløsninger og utbygging av ny havneinfrastruktur, er eksempler på teknologiområder hvor Hareid Group aktivt bidrar med innovative, pålitelige, solide og bærekraftige løsninger.

Vårt mål er å fortsette å utvikle tekniske løsninger som bidrar til bærekraftige utvikling av industri og infrastruktur.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre virksomhetsområder omsetter store verdier med tilvirkning fra lange verdikjeder som strekker seg over flere land og kulturer. Dette gir oss et ansvar for å ansvarliggjøre og kravstille alle aktører som ønsker å levere produkter og tjenester til Hareid Group.

Vi arbeider aktivt både på vegne av Hareid Group og gjennom våre innkjøpssamarbeid med å sikre sporing i verdikjedene.

I tillegg til å kravstille våre leverandører, er det viktig for oss å minimere vårt eget miljøavtrykk gjennom forbedrede rutiner for kildesortering og materialforbruk. Vi sorterer og resirkulerer avfallet vårt, og har satt iverk målrettede tiltak for å redusere kabelkapp i våre maritime prosjekter.

Liv under vann

Den maritime virksomheten i Hareid Group utgjør en viktig del av konsernet. En bærekraftig forvaltning av ressursene i havet er den viktigste og mest selvsagte målsettingen for den maritime bransjen.

Mange andre deler av samfunnet kan ha påvirkning på liv under vann, men det er få eller ingen andre enn sjøfart, fiskeri og havbruksnæringene som har større direkte innflytelse på dette. Med innflytelse følger ansvar.

De tekniske løsningene Hareid Group tilbyr sine kunder, skal derfor bidra til å sikre bærekraftig forvaltning av havressursene og underbygge god fiskehelse.

Samarbeid for å nå målene

Anerkjennelsen av at samarbeid gjør det lettere å skape noe eller å løse oppgaver, har vært det største suksesskriteriet for næringslivsklyngen på Sunnmøre.

Det samme gjelder når målet er å skape varig endring; ingen av de øvrige seksten bærekraftsmålene oppnås uten utstrakt samarbeid.

Hareid Group skal være en pålitelig samarbeidspartner for kunder, leverandører, myndigheter og andre komplementære aktører i arbeidet med å forme en bærekraftig fremtid.

Rapportering etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Hareid Group har vi fire selskaper som er rapporteringspliktige etter loven. Rapportene omfatter selskapets plikt til å redegjøre for de årlige aktsomhetsvurderingene hvert selskap har gjennomført.

I rapportene redegjør selskapene også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.